EMISSZIÓ MÉRÉS

Ez az egyik legnagyobb szakmai terület, melyet a vizsgálólaboratóriumunk a kezdetektől végez, napjainkra már több mint 40 éves tapasztalatokra alapozva.  A megrendelői igény is e területen a legerősebb, mivel a Környezetvédelmi Hatóságok a kötelezéseiket nagy számban a légszennyező anyag koncentráció/emisszió mérésekre adják ki.

A légszennyező anyagot kibocsátó szervezetek főszabályként kötelesek az emisszióméréseket előre meghatározott időszakonként, akkreditált laboratóriumokkal elvégeztetni. Vizsgálólaboratóriumunk fel van készülve az Akkreditálási Részletező Okiratunkban szereplő emisszió/koncentráció mérésekre, így a megfelelő minőségű munkavégzéshez biztosítva van a mérési/mintavételi eljárás (módszer), eszközök, anyagok és szakemberek.

Visszatérő  ügyfeleink megelégedettsége is garanciát biztosít magas színvonalú munkákhoz.

MUNKAHELYI LÉGTÉR MÉRÉSE

A megfelelő munkahelyi környezet biztosítása a munkáltató kötelezettsége. A munkahelyi levegő elvárt minőségét jogszabályok írják elő, és annak megfelelőségét egészségügyi hatóságok ellenőrzik.

Akkreditált vizsgálólaboratóriumunk vállalja a munkahelyi légtér levegőminőségének vizsgálatát mérés elvégzésével, és az adatok birtokában a megfelelőség értékelését is.

LEVEGŐMINŐSÉG MÉRÉS (IMMISSZIÓ)

Új ipari beruházások tervezése, környezetvédelmi programok készítése, város és területfejlesztés tervezése során szükséges ismerni a levegő minőségét, a levegő terheltségi szintjét, vagyis az immissziós állapotot. Ehhez szennyezőanyag-koncentráció mérésre van szükség, melyet akkreditált vizsgálólaboratóriumunk végez. A munkánkhoz mobil mérőállomás is rendelkezésünkre áll.

ANALITIKAI VIZSGÁLATOK

Valamennyi levegőtisztaság-védelmi vizsgálat (emisszió, immisszió és munkahelyi légtér) esetében szükség van a levegőt szennyező komponensek koncentrációjának pontos ismeretére. A meghatározás menetét nemzetközi és magyar szabványok írják elő.

Akkreditált vizsgálólaboratóriumunk vállalja a levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok során a legkülönbözőbb módokon (szűrőpapír, adszorbens cső, elnyelető oldat) megkötött szennyező anyagok szabványok szerinti analitikai elemzését.

KÖRNYEZETMIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

Környezetünk számos mikroorganizmusnak nyújt életteret, melyeknek egy része egészségügyi kockázatot jelentő kórokozó vagy szennyezéseket jelző indikátor szervezet. Fontos, hogy időben észleljük a jelenlétüket és beavatkozhassunk, ha szükséges megelőzve ezzel a túlzott elszaporodásukat.

Akkreditált laboratóriumunk vállalja ivóvíz, felszín alatti víz, fürdővíz, felszíni víz, szennyvíz mintavételét, helyszíni méréseit (pH, klórtartalom, hőmérséklet) és mikrobiológiai vizsgálatait (tenyésztéses és mikroszkópos biológiai módszer), Legionella vizsgálatokat és élelmiszer csomagolóanyagok mikrobiológiai vizsgálatát is.

Nem akkreditált tevékenységként felület és levegő mikrobiológiai vizsgálatokat is végzünk.

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTÉS

Tevékenységünket 6 bejegyzett szakértő végzi a környezetvédelem szakterületét teljes mértékben lefedve:

 • levegőtisztaság-védelem,
 • vízminőség-védelem,
 • hulladékgazdálkodás,
 • talaj és talajvíz-minőség védelem,
 • zaj- és rezgésvédelem,
 • élővilág-védelem.

Műszaki szakterületünkön sok esetben felhasználjuk saját akkreditált laboratóriumunk mérési eredményeit, azok alapozzák meg levonható következtetéseket tartalmazó szakvéleményünket. Emellett önálló szakértő tevékenységünk (többek között) az alábbiakra terjed ki:

 • Akkreditált vizsgálólaboratóriumunk által végzett levegőtisztaság-védelmi mérésekre alapozott szakértői vélemények készítése. A vizsgálatokat a hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelő professzionális színvonalú műszerek segítségével magasan kvalifikált szakemberek végzik. Határérték túllépés esetén – amennyiben igény van rá – javaslatot teszünk a megszüntetés módjára.
 • Légszennyező technológiák levegőtisztaság-védelmi vizsgálata, szükség esetén leválasztó berendezések kiválasztása, felszerelése, a telepített leválasztó berendezések hatásfokának méréssel történő meghatározása.
 • Levegőtisztaság-védelmi felmérések, intézkedési tervek, pályázatok készítése.
 • Légszennyező források engedélykérelmének elkészítése, hatásterületük lehatárolása.
 • A hatóság számára készítendő adatszolgáltatások elkészítése, környezetterhelési díj mértékének meghatározása, a megrendelő környezetvédelmi feladatainak teljes körű átvállalása.
 • Tervezett beruházásokhoz kapcsolódó környezetvédelmi vonatkozású engedélykérelmek elkészítése, hatósági egyeztetések lefolytatása.
 • Meglévő létesítmények teljes, illetve részleges környezetvédelmi felülvizsgálatának/ teljesítményértékelésének elvégzése, IPPC engedélykérelem összeállítása, egyéb környezetvédelmi témájú, minden környezeti elemre kitérő engedélykérelmek kidolgozása.
 • A veszélyes hulladékok elhelyezésével/ártalmatlanításával és a zajvédelmi problémákkal kapcsolatos szakértői feladatok megoldása.

A fenti tevékenységi területeken szerzett több éves szakmai tapasztalatunk révén ügyfeleink számára magas színvonalú munkát biztosítunk. Környezetvédelem területén felmerülő kérdésekben forduljanak hozzánk bizalommal szakértőink állnak rendelkezésre.